Wanneer wordt een uitvaartverzekering niet uitgekeerd?

Laatst bijgewerkt:
Geschreven door: Mabelle Abraham
Leestijd: 4 Minuten

Om nabestaanden niet achter te laten met de hoge kosten van een uitvaart sluit menigeen een uitvaartverzekering af. In enkele bijzondere gevallen keert een uitvaartverzekeraar het verzekerde bedrag echter niet uit. De exacte voorwaarden hieromtrent verschillen per uitvaartverzekering, zodat het zich loont om de polisvoorwaarden goed door te nemen. Wat zijn veelgebruikte redenen voor uitvaartverzekeraars om niet uit te keren?

Zelfdoding en euthanasie

Zelfdoding kan een reden zijn om de uitkering niet te voldoen. De gedachte hierbij is dat de verzekeringnemer bij een zelfdoding immers zelf het moment van sterven kiest en dus vlak voorafgaand aan zijn of haar dood kan besluiten om nog een uitvaartverzekering af te sluiten om zo zijn of haar nabestaanden niet met de uitvaartkosten op te zadelen. Of in dit geval een uitkering wordt voldaan, hangt bij veel uitvaartverzekeringen af van drie factoren.

uitvaartverzekering bij zelfdoding

1. Of er sprake is van een zelfdoding of een euthanasie die conform de Nederlandse wet heeft plaatsgevonden. In laatstgenoemde geval wordt de uitkering minder vaak geweigerd.

2. Hoeveel tijd er zit tussen het moment van afsluiten van de uitvaartverzekering en de zelfdoding. Gebruikelijk is een looptijd van twee jaar, maar er zijn ook uitvaartverzekeringen zonder looptijd of met een looptijd van een half jaar, één jaar of zelfs drie jaar. Pleegt een verzekeringnemer zelfmoord binnen de looptijd, dan vindt geen uitkering plaats.

3. Verzekeraars gaan bij zelfdoding na of de gezondheidsvragen bij het afsluiten van de uitvaartverzekering wel naar waarheid zijn ingevuld. Mocht de verzekeraar concluderen dat dit niet het geval is, dan kan dit eveneens een uitkering in de weg staan. Onwaarheden in de aanvraag, bijvoorbeeld over de gezondheid van een verzekeringnemer, kunnen overigens ook bij een natuurlijke dood ertoe leiden dat geen uitkering wordt voldaan.

Ontbinding uitvaartverzekering

Verzekeraars kunnen de uitvaartverzekering annuleren als het overlijden het gevolg is van zelfdoding. Hierdoor vervalt de overeenkomst en de nabestaanden kunnen geen beroep doen op de verzekering. De reeds betaalde premie wordt echter terugbetaald.

overlijden voor begindatum verzekering

Overlijden vóór begindatum of ontvangst aanvraag

Het kan uiteraard gebeuren dat iemand een natuurlijke dood sterft nog voordat de uitvaartverzekering is ingegaan. Mocht de verzekeraar de aanvraag voor de verzekering wel al hebben ontvangen, dan keren sommige verzekeraars alsnog uit. Is de aanvraag op het moment van overlijden echter nog niet ontvangen (maar wel verstuurd), dan keren de meeste verzekeraars niet uit.

overlijding door oorlog

Terrorisme, oorlogshandeling of moord door begunstigde

Veel uitvaartverzekeraars maken in hun polisvoorwaarden ook uitzonderingen voor gevallen waarbij de verzekeringnemer door geweld omkomt. Zo keren verzekeraars bijvoorbeeld doorgaans niet uit wanneer iemand sterft als militair in buitenlandse dienst. In dit geval kan het overigens zo zijn dat het buitenlandse leger de uitvaartkosten dekt, zodat de nabestaanden deze kosten alsnog niet zelf hoeven te voldoen. Mocht iemand sterven als slachtoffer van terrorisme, dan treedt standaard een speciaal protocol in werking. De uitkering is dan gemaximaliseerd tot het in het protocol bepaalde bedrag. Wordt iemand om het leven gebracht door een begunstigde, dan ontvangt deze begunstigde meestal geen uitkering. Eventuele andere begunstigden ontvangen uiteraard wel gewoon het verzekerde bedrag.

De uitvaartverzekeraar keert niet uit, wat nu?

Een uitvaartverzekeraar die bijvoorbeeld vanwege zelfdoding niet uitkeert, heeft doorgaans wel voor een bepaalde periode premies ontvangen van de verzekeringnemer. Het verschilt per verzekeraar én per situatie hoe hiermee wordt omgegaan. Soms kiest een verzekeraar ervoor om, conform de polisvoorwaarden, de uitvaartverzekering met terugwerkende kracht te ontbinden. Dit houdt in dat wordt gedaan alsof de verzekeringnemer de verzekering nooit heeft afgesloten. Dit betekent ook dat de verzekeringspremies worden teruggestort (zodat deze ten goede komen aan de erfgenamen). Het komt echter ook voor dat een verzekeraar bepaalt dat in dit geval de (erfgenamen van de) verzekeringnemer recht heeft op de zogeheten ‘afkoopwaarde’ van de uitvaartverzekering. De afkoopwaarde is het bedrag dat een verzekeringnemer zou hebben ontvangen indien hij de verzekering vrijwillig zou hebben gestopt. De hoogte van dit bedrag hangt af van de looptijd van de uitvaartverzekering.

Nog geen uitvaartverzekering?

Sluit een uitvaartverzekering af! Zo worden de kosten van uw uitvaart gedekt en weet u zeker dat uw nabestaanden hier niet mee belast zullen worden.

grafsteen

Veelgestelde vragen

Kan ik een uitvaartverzekering laten uitbetalen?

Normaal gesproken keert een uitvaartverzekeraar pas uit nadat de verzekerde is overleden. Echter, in bepaalde situaties kan er al eerder een beroep worden gedaan op de dekking van de uitvaartverzekering. De verzekeraar zal dan (een deel van) het verzekerde bedrag eerder uitbetalen/uitkeren.

Wat wordt vergoed door uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering dekt de kosten voor het regelen en organiseren van een crematie of begrafenis, zoals de vergoeding voor de uitvaartverzorger, de prijs van de kist, de kosten voor het rouwdrukwerk, de kosten voor de catering en de kosten voor de auto die voorop rijdt in de begrafenisstoet.